درب ضدسرقت-دربضدسرقت-درب ضد سرقت -درب چینی

 

 قفل یکی از مهمترین قطعات بکار برده شده در درب های ضدسرقت می باشند ونقش بسزایی درایمنی درب ها دارند .

اما بدون تردید  مهمتر از قفل و  سایر قطعات بکاربرده شده در درب ضد سرقت سیلندر  بکاربرده شده در درب ضد سرقت  میباشد چون تا سیلندر

باز نشود قفل نیز باز نخواهد شد .

سیلندر ۹۹ درصد درب های ضد سرقت چینی موجود در بازار کلید آنها از نوع کامپیوتری معمولی میباشند.که بامدل ها و کیفییت های متفاوتی

میباشند ولی یک وجه مشترک دارند وآن اینست که  کلید های انها قابل ساخت میباشند.

درصورتیکه در انتخاب سیلندر دقت کافی به عمل نیاید بدین معناست که انگار شما درب ضد سرقت انتخاب نکرده اید چون سارقین بسیار راحت

میتوانند با سیلندر ها بازی کنند تا بتوانند قفل را باز کنند و این یعنی درب ضد سرقت شما بسیار سریع تسلیم سارق گردیده است .

درب ضدسرقت-دربضدسرقت-درب ضد سرقت -درب چینی

اما تک درب بازهم سعی نموده است تا با سایروارد کنندگان درب ضد سرقت متفاوت بوده و به احترام انتخاب مشتریانمان بازهم بهترین قطعات را در

محصولات خودعرضه نماید و ازسیلندر های درجه یک وبا بالاترین درجه کیفی (کلید ۳شیار ضد ساخت) که قابلیت ساخت و کپی برداری نمی باشند

را دردرب های ضد سرقت تک درب بکار برده است که متخصصین  نیز ضد ساخت بودن آن را  تائید مینمایند.

کلیه سیلندر های تک درب شامل ۸کلیدهستندکه ۲ کلید (کلیدکارگری) بوده و۱ کلید تغییر رمز بوده و۵ کلید اصلی برای بهره بردار اصلی میباشد

که با به کاربردن کلید تغییر رمز ۲ کلید اول ازکار افتاده و۵ کلید اصلی فقط درب را باز خواهند کرد.

تصویر زیر که از کلید سیلندر بکاربرده شده در درب ضدسرقت تک درب میباشد بیانگر کیفیت سیلندر درب  ضدسرقت تک درب میباشد.

درب ضدسرقت-دربضدسرقت-درب ضد سرقت -درب چینی

 

کلید ۳ شیار ضد ساخت

 

سیلندر ضد سرقت – کلید یدک درب ضد سرقت–درضدسرقت-بورس درب ضد سرقت- سرقت – یراق آلات درب ضد سرقت – قفل درب ضد سرقت – ابعاد درب ضد سرقت-– درب ضد سرقت ارزان -– درب ضد سرقت ارزان- درب ضد سرقتTAKDOOR

Security door in chaina-Chaina product door-Made in chaina -TAKDOOR-TAKdoor group- safty door-firedoor-nvfqnsvrj-ANTI THEFT DOOR – SECURITY DOORS-saftydoor-nvqnsvrj-nvf