درب ضدسرقت-دربضدسرقت-درب ضد سرقت -درب  ضد سرقت چینی

 

آستانه استیل قسمتی از چهارچوب درب را تشکیل میدهد که در قسمت پایین چهارچوب  درب ضد سرقت قرار گرفته و با وجود آستانه استیل دیگر نیازی

به استفاده از سنگ در پای درب نمیباشد .آستانه استیل همان پاشنه درب  میباشد.

در بسیاری موارد  آستانه استیل  دربها ی ضد سرقت  را که باید استیل باشد را به صورت فلزی مات ویا رنگ شده میبیند که در واقع در بسیاری

موارداستیل استفاده شده استیلی بسیار ضعیف بوده است  ویا ازورق آهن بوده که پس از مدتی با رطوبت هوای محیط و برخورد آب پوسیده شده

و ظاهر بسیار بدی را همراه با هزینه (تعمیر)را برای مصرف کننده بجای میگذارد.که الته نوع وکیفیت آستانه استیل  بسته به وارد کننده دارد که

چه نوع جنسی را در درب های وارداتی خود بکار ببرد ومتاسفانه دربسیاری از موارد مصرف کننده نیز فقط قیمت را مد نظر قرار میدهد و به کیفیت

ارایه شده اصلا″  توجه نمیکنند .

تک درب بازهم در این مورد چاره اندیشی نموده و از بهترین و با کیفییت ترین استیل(۴۰۳) برای آستانه استیل درب های ضد سرقت چینی خود

استفاده نموده واین استیل از نوع استیل براق وروکش دار میباشد که روکش آن رامیتوان پس ازعملیات ساختمانی از آن جدا نمود واین نوع استیل

استیلی است بسیار عالی وبا کیفیت و براق بوده و به هیچ وجه تیره نخواهد شد.

درب ضدسرقت-دربضدسرقت-درب ضد سرقت -درب  ضد سرقت چینی